Roll of Honour


YEAR NAME OF PRESIDENT NAME OF SECRETARY
1955-56 COL. K. RAI R.D. KHANNA
1956-57 COL. K.RAI R.D.KHANNA
1957-58 F.STAROBA P.P. MUKHERJEE
1958-59 F.STAROBA P.P. MUKHERJEE
1959-60 R.D. KHANNA R.C. BRAR
1960-61 M.L. MANCHANDA R.C. BRAR
1961-62 M.L. MANCHANDA I.S. OBEROI
1962-63 P.P. MUKHERJEE I.S. OBEROI
1963-64 P.P. MUKHERJEE G.S.DUGGAL
1964-65 R.C.BRAR G.S.DUGGAL.
1965-66 R.C.BRAR SUDESH SEHGAL
1966-67 C.L. SAHNI SUDESH SEHGAL
1967-68 I.S.OBEROI B.N.JAIN
1968-69 G.S.DUGGAL B.N.JAIN
1969-70 B.N.JAIN H.S.MERTIA
1970-71 B.P.DHANDA H.D.S.MALHOTRA
1971-72 B.P.DHANDA H.D.S.MALHOTRA
1972-73 AVTAR SINGH K.C.JAIN
1973-74 AVTAR SINGH K.C.JAIN
1974-75 H.D.S.MALHOTRA ARUN MANCHANDA
1975-76 H.D.S.MALHOTRA G.S.UBEROI
1976-77 K.C.JAIN G.S.UBEROI
1977-78 K.C.JAIN G.S.UBEROI
1978-79 N.BALASUNDRAM K.J.JOSEPH
1979-80 N.BALASUNDRAM VKJAIN
1980-81 G.S.UBERAI SATISH MALHOTRA
1981-82 G.S.UBERAI SATISH MALHOTRA
1982-83 R.L.GARG M.L.JAIN
1983-84 R.L.GARG M.L.JAIN
1984-85 P.S.DUGGAL K.B.SACHDEV
1985-86 K.B.SACHDEV MLBIDANI
1986-87 SATISH MALHOTRA Y.N.KASHYAP
1987-88 S.L.ARORA P.B.JAIN
1988-89 MLBIDANI S.UPADHYAY
1989-90 Y.N.KASHYAP VIPUL JAIN
1990-91 Y.N.KASHYAP H.L.CHANDA
1991-92 RAO SURENDRA SINGH SURINDER GULATI
1992-93 H.L.CHANDA SURINDER GULATI
1993-94 SURINDER GULATI SANJEEV GROVER
1994-95 SATYA PAL Y.N.MALLAH
1995-96 G.S.KOCHAR MEENESH BHATIA
1996-97 G.S.KOCHER K.J.S.KHURANA
1997-98 PRATHMESH BARAR YNJONEJA
1998-99 MEENESH BHATIA KAPIL MALIK
1999-00 Y.N.MALLAH NAVIN SOOD
2000-01 J.M.VIGG S.C.JAIN
2001-02 NAVIN SOOD AJ BHATIA
2002-03 S.C.JAIN ANIL BHARDWAJ
2003-04 D.P.AGGARWAL JEETENDRA GUPTA
2004-05 RAJ BHATIA AJAY KUMAR DUA
2005-06 ANIL BHARDWAJ JITENDAR ARORA
2006-07 JEETENDRA GUPTA AJAY DUA
2007-08 JITENDAR ARORA SAMEER ARORA
2008-09 Y K JONEJA PRADEEP MALLAH
2009-10 PRADEEP MALLAH GULSHAN JATWANI
2010-11 VIDHU GROVER VISHAL MANKHOTIA
2011-12 VIJAY SUNEJA RAJESH MENDIRATTA
2012-13 RAJESH MENDIRATTA GULSHAN JATWANI
2013-14 GULSHAN JATWANI A K NEHRA
2014-15 A K NEHRA KAMAL DUGGAL
2015-16 KAMAL DUGGAL JOGESH BHATIA
2016-17 RAJESH DHALL BHARDWAJ TAJENDER